Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie dokumentacji kartograficznej wraz ze skanowaniem laserowym w Jaskini Głębokiej - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie dokumentacji kartograficznej wraz ze skanowaniem laserowym w Jaskini Głębokiej

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie dokumentacji kartograficznej wraz ze skanowaniem laserowym w Jaskini Głębokiej

Zawiercie, dnia 26.06.2013 r.

L. Dz. 24/06/2013

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie dokumentacji kartograficznej wraz ze skanowaniem laserowym w Jaskini Głębokiej”.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

 ul. Piastowska 1

 42-400 Zawiercie

 tel./fax. 32 67 221 65

 adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 III.  Określenie przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji kartograficznej wraz ze skanowaniem laserowym w Jaskini Głębokiej. Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 1.   Zamówienie obejmuje wykonanie skanowania laserowego Jaskini Głębokiej, na całej jej długości, obejmującej od otworu wejściowego do końca jaskini zlokalizowanego w Sali za Esso około 200 metrowej długości korytarz. Zadanie ma dotyczyć wykonania trójwymiarowych pomiarów i rejestracji fotograficznej jaskini, przy użyciu naziemnego skanera laserowego. Ponadto skanowaniem należy objąć bezpośrednie otoczenie jaskini w Kruczych Skałach.

 2.      Uzyskane dane mierzonej powierzchni mają zwierać informacje na temat geometrii skanowanego obiektu, jego położeniu, kształcie, długości, szerokości, wysokości, objętości, struktury powierzchni.

 3. Wynikiem pomiaru ma być kompletny cyfrowy model jaskini, który następnie zostanie poddany procesowi wizualizacji – wygenerowane elementy mają zostać poddane teksturyzacji i scalone w kompletny geometryczny model 3D Jaskini Głębokiej. Uzyskany model Jaskini Głębokiej ma korelować z bezpośrednim otoczeniem jaskini w Kruczych Skałach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w wersji cyfrowej i drukowanej.

 4.   Przedstawiona ze skanowania dokumentacja ma spełniać wszystkie standardy sporządzania tego typu opracowań kartograficznych i przestrzennych i zostać wykonana przy użyciu sprzętu i oprogramowania odpowiadającego światowym standardom.

  

IV.   Termin wykonania zamówienia

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2013 r.

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie skanowania laserowego obiektów jaskiniowych.

 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

 

 

Złożenie przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia lub dokumentów wymienionego w pkt VI ust. 1 będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

VI.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy

  1.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:

 

-        Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. zaproszenia do złożenia oferty.

 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

  

2. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

 -        Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

  

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1.       Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

 2.       Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

 a)      do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

 b)      po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

 

 3.       Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

 4.   W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 5.    Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

 6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.

 7.       Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:

tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

8.   Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

 9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej

  www.tmzz.zawiercie.eu

, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

 

VIII.    Termin związania ofertą

 Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  

IX.         Opis sposobu przygotowywania ofert

 1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.

 2.      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

 3.      Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 4.        Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

 5.        Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na wykonanie dokumentacji kartograficznej wraz ze skanowaniem laserowym w Jaskini Głębokiej”.

 6.    Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

 7.        Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

 8.        Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 9.        Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 10.    Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 11.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  

 

X.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1.    Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

 w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

 2.   Termin składania ofert:  do dnia 4 lipca 2013 r., do godz. 09:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

  

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Cena wpisana w „Formularzu oferty” musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). W szczególności podana ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

2.        Cenę oferty Wykonawca ustali w formie ryczałtu w rozumieniu art. 632 k.c.

 

3.        Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

 

XII.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

 2.       Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczenia punktacji:

 Pc = Cn : Cb x 100 pkt

 gdzie:

 Pc  - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

 

 Cn - to cena najniższa

 Cb - to cena badana

 

3.       Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

 

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

 a)      zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

 b)      treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

 c)      zostaną złożone faxem lub drogą elektroniczną,

 d)     będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

  

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI zaproszenia do składania ofert.

  

5.       Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

 W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

 

6.       Wybór oferty.

 6.1.            W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 6.2.            Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

 6.3.            Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 6.4.            Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

   

XIII.  Inne postanowienia

1.     Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej

www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

 2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

 Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

a)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

 b)  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 

 

c)         wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

 d)        postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

  

9.     Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

10.  Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 -    druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);

 -  Wykaz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 2);

 

-    Wzór umowy (zał. nr 3).

 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na nie:

1.   Pytanie: Czy teksturyzacja i scalenie elementów  w  kompletny geometryczny model Jaskini Głębokiej ma zostać wykonane w  ramach tego samego zamówienia przez wybranego oferenta czy też  wspomniany zakres prac nie wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu?

Odpowiedź:  Tak teksturyzacja i scalenie elementów w kompletny model 3D ma być efektem przeprowadzonego skanowania laserowego realizowanego w ramach przedmiotowego zamówienia.

 

2.   Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie i podanie produktów (np. chmura  punktów, zdjęcia panoramiczne wysokiej rozdzielczości, model  powierzchniowy), ich parametrów technicznych (np. dokładność,  rozdzielczość) oraz formatów dostarczanych plików. W miarę  możliwości prosimy o dostarczenie przykładu charakteryzującego  Państwa wymagania względem produktu końcowego.  Ewentualnie o podanie do jakich celów i przez kogo będzie używany produkt finalny?


Odpowiedź: W wyniku pomiarów ma powstać chmura punktów która będzie poddana dalszej obróbce, w efekcie czego ma powstać model jaskini. Produkt finalny skanowania laserowego będzie używany do celów naukowo-badawczych, ma przyczynić się do zinwentaryzowania korytarzy Jaskini Głębokiej, ale i także będzie używany do celów promocyjnych w zakresie udostępnienia turystycznego przedmiotowego obiektu.

 

3.   Pytanie: Czy opracowanie ma być nawiązane do państwowego układu  geodezyjnego?

              Odpowiedź: Tak.


4. Pytanie: Co kryje się pod określeniem  „bezpośrednie otoczenie jaskini”?

Odpowiedź: Pod pojęciem tym kryje się przestrzeń w  masywie Kruczych Skał (Podlesice, Gm. Kroczyce) pomiędzy wschodnimi ścianami Dwoistej i Skały Kruk, a zachodnimi krańcami masywu, w tym kamieniołom z dawnymi otworami jaskini.

 

5.  Pytanie: Czy jaskinia posiada drugie wejście?

            Odpowiedź: Tak jaskinia posiada drugie wejście, aczkolwiek jest ono w chwili obecnej nieużytkowane (zasypane).

 

6. Pytanie: Jakiego rodzaju dokumentacja kartograficzna Państwa dokładnie  interesuje?

Odpowiedź: Przekroje poziome.

 

7.  Pytanie: Jakie opracowanie ma zostać przedstawione w wersji papierowej?

             Odpowiedź:  Krótkie opracowanie tekstowe na temat przeprowadzonych prac, w którym oprócz zamieszczonych przekrojów i zdjęć skanów, 

             znajdą się także informacje na temat użytego sprzętu i techniki skanowania Jaskini.


8.  Czy Zamawiający zapewnia dostęp do prądu?

 Odpowiedź: Tak Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi dostęp do sieci energetycznej. Najbliżej znajdujące się jednak źródło zasilania (ładowanie ewentualnych akumulatorów) znajduje się w Budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach (300 metrów od Jaskini Głębokiej). Istnieje także możliwość udostępnienia agregatu prądotwórczego.

 

9. Czy odwzorowanie fotograficzne powinno być wykonane 1:1 w stosunku  do liczby pozycji skanera laserowego?

        Odpowiedź: Tak.

 

 Pytanie: W jakim formacie przekazany ma zostać model jaskini?

Odpowiedź: Zalecany format to PNS lub JPS.

 

  Pytanie: Czy proces wizualizacji oznaczać ma jedynie stworzenie jednolitego teksturowego modelu 3D jaskini i jej otoczenia czy też mają zostać wykonane wizualizacje w formie renderingów, filmów, True-view lub inne?

Odpowiedź: Ma to być tylko stworzenie modelu 3D jaskini i jej otoczenia.

 

3 Pytanie: Czy oteksturowany model 3D jaskini ma być jedynym materiałem wyjściowym czy efektem mają być wizualizacje, chmura punktów w kolorystyce intensywności lub w kolorach rzeczywistych. Jeżeli jakiś materiał inny niż model ma być materiałem wyjściowym to w jakim formacie i formie mają takie materiały zostać przekazane?

Odpowiedź:  Materiałem ma być model 3D jaskini oteksturowany + chmura punktów w kolorach rzeczywistych.

 

  Pytanie: Czy w jaskini jest oświetlenie?

Odpowiedź: Jaskinia posiada oświetlenie LED.

 

 Pytanie: Czy dokumentacja fotograficzna ma być wykonana przy oświetleniu zastanym czy Wykonawca ma doświetlić obiekt we własnym zakresie?

Odpowiedź: Wykonawca ma doświetlić obiekt we własnym zakresie.

 

   Pytania: Czy Zamawiający jest zainteresowany konkretnym typem oświetlenia?

Odpowiedź: Oświetlenie halogenowe.

 

7Pytanie: Jakie orientacyjne wymiary ma skanowany obiekt?

Odpowiedź: Wysokość do 10 metrów (zasadniczo jednak do 3 metrów), długość 200 metrów, szerokość do 20 metrów.

 


 

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF