Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych – owiec oraz Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych - Towarzystwo...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych – owiec oraz Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych – owiec oraz Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych


 

 

 

 

 

 Zawiercie, dnia 20.06.2013 r.

 

L. Dz.  21/06/2013

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: „Dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych – owiec oraz Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych”

 

 I.              Nazwa oraz adres zamawiającego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail:

tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

 

II.            Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III.           Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych owiec w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych oraz prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnianie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

1)    Dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych – owiec

Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie (najem) zwierząt – stada owiec w ilości 80 - 120 sztuk – do prowadzenia wypasu w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych na teren rezerwatu przyrody Góra Zborów na okres łącznie pełnych 25 dób każdego miesiąca od dnia podpisania umowy do 30 września 2013 r., oraz dostarczenie (najem) zwierząt – stada owiec w ilości 80-120 sztuk – do prowadzenia wypasu w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych na pozostałych terenach w obrębie Ostoi Kroczyckiej  na okres łącznie 5 pełnych dób każdego miesiąca od dnia podpisania umowy do 30 września 2013r. Dokładny czas dostarczenia zwierząt do wypasu (niekoniecznie 3, 4 lub 5 kolejnych, następujących po sobie dób), a także dokładna ilość zwierząt, zostanie ustalona z Zamawiającym. Powyższe uzależnione będzie od aury i wzrostu masy zielnej na murawach. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zapewnienie transportu zwierząt.

 

2)    Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych

Zakres czynności obejmuje: prowadzenie dostarczonych do wypasu zwierząt w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych, pomoc w załadunku i rozładunku zwierząt, ustawianie koszaru dla zwierząt, wypędzanie i zapędzanie zwierząt do koszaru, dowóz i dostarczanie wody do poideł, dozór i opiekę nad wolno puszczonym stadem owiec od rana do wieczora danego dnia na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów i pozostałych terenach na obszarze Ostoi Kroczyckiej, wraz z noclegiem w warunkach turystycznych w bezpośrednim sąsiedztwie skoszarowanego stada zwierząt, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2013 r. - ilość zwierząt w stadzie to 80 - 120 szt.

Ze względu na charakter zamówienia, zamówienie powinno być wykonywane przez 5 osób, które na zmianę prowadzić będą wypas zwierząt. Każdorazowo wypas prowadzony jest przez dwie osoby jednocześnie. Każda z osób prowadzić będzie wypas w maksymalnym wymiarze do 8 pełnych dób każdego miesiąca (niekoniecznie 8 kolejnych, następujących po sobie dób).  Dokładny czas wypasu zostanie ustalony z Zamawiającym, a uzależniony jest od aury i wzrostu masy zielnej na murawach.

Dodatkowo osoby odpowiedzialne za prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich będą zobligowane do usunięcia ręcznego niedojedzonych przez zwierzęta podrostów drzew i krzewów, łączne z ich usunięciem poza teren rezerwatu.

Osoby prowadzące wypas powinny posiadać następujące cechy: samodzielność, opanowanie podczas trudnych sytuacji w terenie, odporność na długotrwałe przebywanie w terenie w warunkach polowych, wytrzymałość fizyczną wrażliwość, spostrzegawczość oraz wyczucie przy opiece nad zwierzętami. Ze względu na charakter zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia dla 5 Wykonawców (osób), które zaproponują najniższe ceny.

 

IV.          Termin wykonania zamówienia

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2013 r.

 

V.            Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

a)   do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)   po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer
32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.

7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej

www.tmzz.zawiercie.eu

, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

 

VI.          Termin związania ofertą

 

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 3 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

   

VII.         Opis sposobu przygotowywania ofert

 1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.    Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Dostarczenie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych – owiec oraz Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych”.

5.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

6.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

7.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Nie dołączanie takiego dokumentu wiąże się z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

9.      Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie spełnienie tego wymogu wiąże się z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

10.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

 

VIII.        Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

   

1.    Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2.    Termin składania ofert:  do dnia 25 czerwca 2013 r., do godz. 09:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

IX.          Opis sposobu obliczenia ceny

   

1.    Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty (zgodnie z instrukcją w nim zawartą) – załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

2.    Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu.

3.    Zamawiający informuje, iż oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.

 

 

                                                                  

X.            Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

   

1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczenia punktacji:

Pc = Cn : Cb x 100 pkt

gdzie:

Pc - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana

3.    Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b)    zostaną złożone faxem bądź drogą elektroniczną,

c)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

d)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający zastrzega, że na etapie weryfikacji dokumentacji może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, bądź innych przedstawionych w ofercie informacji.

5.    Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

6.    Wybór oferty.

6.1. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

6.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

6.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.4. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

XI.          Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

 

XII.         Inne postanowienia

 

 

1.     Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej

www.tmzz.zawiercie.eu

oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

a)  nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

b)  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

d)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 

Załączniki:

-         druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);

-         wzór umowy wraz z załącznikiem (zał. nr 2);

 

 

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF