Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów

 

 

   Zawiercie, dnia 20 lutego 2013 r.

 

 

 

L. Dz.      46/02/2013

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów”.

  

I. Nazwa i adres zamawiającego

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

 ul. Piastowska 1

 42-400 Zawiercie

 tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów w Podlesicach, Podlesice 83, 42-425 Kroczyce.

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż (instalację) 8 kamer z wykonaniem sieci zasilania-wizji w budynku warsztatów i zaplecza warsztatów przyrodniczych, podłączeniem do istniejącej centrali monitoringu znajdującej się w głównym budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego oraz podłączeniem monitora umożliwiającego stały podgląd.

 

Monitor powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

  - wysokość min 40cm

  - szerokość min 50cm

  - regulacja konta pochylenia, montaż ścienny,

  - przekątna ekranu min 23 cale,

  - technologie LED, Full HD,

  - rozdzielczość 1920x1080.

  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie połączenia pomiędzy budynkami ziemią, na okablowaniu UTP w osłonie RHDP o długości 75m. Okablowanie w budynku należy umieścić („schować”) w ścianach oraz na poddaszu. Projekty architektoniczno-budowlany, instalacyjny oraz aranżacji wnętrz budynku zaplecza warsztatów dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego (TMZZ): 42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i terenu w celu zapoznania się Wykonawcy z warunkami wykonania prac.

 

 

Kamery powinny posiadać parametry nie gorsze niż:

 - kolorowa,

 - zewnętrzna,

 - regulowany obiektyw 2.8-12mm,

 -   menu OSD, 72 diody IR LED,

  - rozdzielczość - 600TVL kolor/ 700 TVL BW,

  - tryb pracy- dzień/noc,

- czułość - 0.01 lux, 0 lux (IR LED ON),

 - klasa szczelności- IP66,

 - zasilanie - 12V DC/ 850mA.

  

Przewiduje się montaż kamer wewnątrz, na zewnętrznych  ścianach budynku oraz na słupach oświetleniowych.

 

Instalacja alarmowa powinna posiadać min 10 w pełni cyfrowych czujek o parametrach nie gorszych niż:

 - znamionowe napięcie zasilania 12V DC (+/-15%),

 - średni pobór prądu 9,5mA (+/-10%),

 

- czas sygnalizacji naruszenia 2s,

 - zakres temperatur pracy -10 do +550 C,

 -wykrywalna prędkość ruchu do 3m/s,

 - kąt widzenia 1400,

 - zasięg 15m.

 

 

Całość połączona z centralą alarmową o parametrach nie gorszych niż:

   - maksymalnie 16 wejść

   - 6 programowalnych wyjść

   - min 4 strefy

   - manipulator LCD lub LED

   - pamięć zdarzeń

   - powiadamianie do 8 nr telefonów

   - modem wewnętrzny

   - zasilacz impulsowy.

 

 

Centrala umieszczona w zamkniętej w obudowie z akumulatorem 12V 7A oraz manipulatorem który posiada:

   - możliwość informowania o stanie wejść, stref i systemu (np. diody LED),

   - podświetlanie klawiszy,

   - sygnalizację dźwiękową wybranych zdarzeń w systemie,

 

  - 2 wejścia,

   - sygnalizację utraty łączności z centralą.

 

Zamawiający dopuszcza zintegrowanie systemu alarmowego z istniejącą centralą alarmową znajdującą się w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego.

   

Na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na warunkach określonych we wzorze umowy.

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt.

 Zamawiający uzna wszystkie parametry lepsze niż opisane powyżej za zgodne z niniejszym Zaproszeniem. 

W dniu przekazania (uruchomienia) przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru. 

 

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy.

 

  

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

 Termin dostawy i montażu (instalacji): 30 dni od dnia podpisania umowy.

  

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

 

 

2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

 

a)   do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)   po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  

3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.  Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

 6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.

 7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

 9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu

, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

  

VI. Termin związania ofertą

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 

 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia.

2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 4.    Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczeni - odpowiednio: „Oferta na wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów”.

5.   Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

6.    Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

7.    Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8.    Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

9.    Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1.    Ofertę (wzór oferty stanowi załącznik) można złożyć w siedzibie Zamawiającego:

   Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

   ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

   w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

 2.    Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2013 r., do godz. 09:00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

 

IX.          Opis sposobu obliczenia ceny

 1.    Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty (zgodnie z instrukcją w nim zawartą) – załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

2.    Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty (w tym koszty związane z realizacją dostawy i montażu (instalacji), szkolenia), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3.    Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

 X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

 

2.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Sposób obliczenia punktacji:

 Pc = Cn : Cb x 100 pkt

 gdzie:

 Pc - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

 Cb - to cena badana

 

 

 

3.    Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

 

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

 a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

 

b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

 

c)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający zastrzega, że na etapie weryfikacji dokumentacji może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, bądź innych przedstawionych w ofercie informacji.

 

 

 

5.    Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

 W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

  

6.    Wybór oferty.

 6.1. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

6.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

 6.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 6.4. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

  

 

 

 

 

XII. Inne postanowienia

 1.    Warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej

www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 4.    Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

 

5.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  

6.    Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert

 

 Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

 

7.    Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

  Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

 

a.    nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

 b.    cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 

 c.    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

 

 d.    postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  

 

8.    Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

 

 

9.    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

 -         wzór oferty;

 -         wzór umowy.

  

W dniu 25.02.2013 r. wpłynęło drogą mailową zapytanie odnośnie zaproszenia do składania ofert na  Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów

 

Treść zapytania:

 

"Ponieważ Zamawiający dopuszcza zintegrowanie systemu alarmowego z istniejącą centralą alarmową znajdującą się w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego, prosimy o podanie typu centrali alarmowej zainstalowanej w w/w budynku"

 

 

Odpowiedź:

 

Typ centrali alarmowej zainstalowanej w budynku to CA10P

 

 

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF