Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do składania ofert - Publikacja ogłoszeń prasowych - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do składania ofert - Publikacja ogłoszeń prasowych

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do składania ofert - Publikacja ogłoszeń prasowych

 

Zawiercie, dnia 21.09.2012 r.

 

L. Dz. 43/09/2012

 

 

 

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym (obejmującym województwo śląskie) lub ogólnopolskim

     

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

III. Określenie przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zamieszczanie w tytule prasowym ogłoszeń dotyczących promocji projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 5.5. Dziedzictwo Przyrodnicze.

Publikacja ogłoszeń następować będzie w wydaniu głównym piątkowym tytułu prasowego o zasięgu co najmniej regionalnym (obejmującym województwo śląskie), który ukazuje się codziennie od poniedziałku do soboty w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie. Tytuł prasowy powinien zawierać strony tematyczne o charakterze informacyjno-społeczno- kulturalnym i powinien być dostarczycielem rzetelnych informacji o ważnych wydarzeniach. Tytuł prasowy powinien posiadać średni dzienny nakład piątkowego numeru kierowany do sprzedaży w ilości minimum 120 000 egzemplarzy. Zamawiający może wpływać na miejsce oraz dzień zamieszczenia publikacji ogłoszenia na stronach redakcyjnych. Po publikacji ogłoszenia Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną w formacie PDF strony z dziennika z zamieszczonym ogłoszeniem.

Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze, przy czym ramka ogłoszenia będzie nie mniejsza niż 12cm x 16 cm (w przypadku modułu 3x4) oraz 16 cm x 12 cm (w przypadku modułu 4x3). W treści ogłoszeń musi być zamieszczony zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej oraz dwa zapisy: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” i „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Wykonawca podczas realizacji zamówienia zastosuje wszelkie wymagania graficzne i kolorystyczne określone w wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (w wersji obowiązującej w dniu realizacji zamówienia). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia doręczenia faktury VAT tytuł prasowy (2 egzemplarze w formie papierowej), w którym ukazało się zlecone ogłoszenie.

 

2. Usługa będzie obejmować publikację ogłoszeń w liczbie, wielkości i częstotliwości w zależności od potrzeb Zamawiającego

Przewidywana liczba emisji: 14 (czternaście).

Wielkość ogłoszenia: (wg siatki modułowej: 4x3 lub 3x4) przy zastrzeżeniu, że wielkość nie może być mniejsza niż 12cm x 16 cm (w przypadku modułu 3x4) oraz 16 cm x 12 cm (w przypadku modułu 4x3)

Okres emisji: od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 r.

Dzień emisji: piątek

Wydanie: główne

Typ stron do emisji: strony redakcyjne.

Kolorystyka ogłoszenia: pełny kolor.

Typ artykułu: tekst + grafika.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby ogłoszeń niż określono powyżej, jednakże zleconych zostanie co najmniej 7 ogłoszeń.

 

3. Ogłoszenia prasowe ukazywać się będą we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

4. Emisja poszczególnych ogłoszeń prasowych dokonywana będzie sukcesywnie na podstawie odrębnych zleceń składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem e-maila wykorzystując pakiet biurowy środowiska WINDOWS – zapis WORD. Zlecenie publikacji obejmowało będzie zawsze treść ogłoszenia prasowego, jego wielkość, termin publikacji oraz lokalizację na wskazanych przez Zamawiającego stronach.

5. Treść ogłoszeń prasowych przygotuje i dostarczy Zamawiający, natomiast opracowanie i skład przygotuje Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym. Treść ogłoszeń prasowych przekazywana będzie Wykonawcy na podstawie pisemnego bieżącego zlecenia, składanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

6. Zakres zamówienia obejmuje dla każdego ogłoszenia jego skład według wytycznych Zamawiającego (układ treści, grafiki) i dostosowanie ich przez Wykonawcę do szaty graficznej danego dziennika.

7. Zlecenia zamieszczenia ogłoszenia będą przesyłane Wykonawcy z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni przed dniem ukazania się tytułu prasowego, w którym ma zostać opublikowane ogłoszenie. W przypadku wysłania przez Zamawiającego zlecenia po godzinie 15.00 w trakcie dnia roboczego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia do godziny 10.00 następnego dnia roboczego.

8. Najpóźniej następnego dnia lub pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia zamieszczenia ogłoszenia do godz. 10:00 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt ogłoszenia oraz kalkulację kosztu zamieszczenia pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą.

9. W stosunku do przedstawionego projektu i kalkulacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić projekt i kalkulację Zamawiającemu. Poprawiony projekt i kalkulacja powinny zostać przedstawione Zamawiającemu najpóźniej do godziny 15:00 w terminie 2 dni roboczych przed emisją ogłoszenia.

10. Zamieszczenie ogłoszenia w tytule prasowym następować będzie w sytuacji, gdy Zamawiający przyjął projekt ogłoszenia i kalkulację kosztów.

11. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy(np. klęska żywiołowa), Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, w terminie co najmniej 3 dni przed dniem ukazania się tytułu prasowego podając jednocześnie najbliższy możliwy termin publikacji ogłoszenia.

12. W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści z przesłanym przez zamawiającego zamówieniem) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujawnią się w dniu publikacji ogłoszenia przez publikację poprawnej treści ogłoszenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wady.

13. Zamawiający może cofnąć zlecenie publikacji ogłoszenia nie później niż do godziny 15.00 na dwa dni przed terminem, w którym ogłoszenie ma być opublikowane, bez ponoszenia skutków finansowych.

14. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za zamieszczenie danego ogłoszenia wystawianych przez Wykonawcę.

  

IV.  Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca 30 września 2013 r.

  

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

2.  Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

a)  do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)  po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, które zamawiający przekaże dodatkowo na piśmie Wykonawcom.

3.   Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4.  W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.   Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

 6.    Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.

 7.      Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.    Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

9.  Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

  

VI. Termin związania ofertą

  Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

 
VII.  Opis sposobu przygotowywania ofert

1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.  Oferta powinna zawierać:

1. Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

2. Oświadczenie zawierające informacje o spełnieniu wymagań związanych z tytułem prasowym w jakim będzie następowała publikacja (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert);

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

4.  Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

 6.Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu regionalnym (obejmującym województwo śląskie) lub ogólnopolskim”

 7. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

9.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

10.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

11. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

 

VIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  

1. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2.      Termin składania ofert:  do dnia 2 października 2012 r., do godz. 09.00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

IX.             Opis sposobu obliczenia ceny

  1. W „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert) Wykonawca winien określić cenę łączną netto i cenę łączną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca winien określić cenę jednostkową brutto za zamieszczenie jednego ogłoszenia.

2. Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). W szczególności podana ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty Wykonawca ustali w formie ryczałtu, zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego.

4.  Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 
 

 

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 
1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2.  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Sposób obliczenia punktacji:

 

Pc = Cn : Cb x 100 pkt

  

gdzie:

 

Pc  - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana

3.  Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a)  zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b)   treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

c)   Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,

d)   będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

5.       Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

6.       Zasady uzupełniania dokumentów.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z  ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie, albo konieczne byłoby odwołanie albo zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.       Wybór oferty.

7.1.   W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

7.2.  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

7.3.   Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7.4. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 
 

XI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

 

XII.  Inne postanowienia

 1.     Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

a)         nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

b)        cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)         wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

d)        postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Załączniki:

 

-  druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);

-    oświadczenie zawierające informacje o spełnieniu wymagań związanych z tytułem prasowym w jakim będzie następowała publikacja (zał. nr 2);

-     wzór umowy (zał. nr 3).

 

 

W dniu 23.09.2012 r. wpłynęło drogą mailową zapytanie odnośnie zaproszenia do składania ofert na publikację ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu regionalnym (obejmującym województwo śląskie) lub ogólnopolskim.

Treść zapytania:

"Gazeta Polska Codziennie ma średni nakład piatkowy 102 430 egz, to niestety nie jest spełnia przyjętych przez Panstwa kryteriów, czy mimo to możemy złożyć ofertę?"

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zaproszeniu do składania ofert  (pkt 3 ppkt 1) - "Tytuł prasowy powinien posiadać średni nakład piątkowego numeru kierowany do sprzedaży w ilości minimum 120 000 egzemplarzy."  Państwa dziennik niestety nie spełnia wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, więc oferta zostanie odrzucona przy ocenie formalnej.

Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7