Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie badań naukowych związanych ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe (paleontologicznych, archeologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, chiropterologicznych) -...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie badań naukowych związanych ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe (paleontologicznych, archeologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, chiropterologicznych)

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do składania ofert - wykonanie badań naukowych związanych ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe (paleontologicznych, archeologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, chiropterologicznych)

 

Zawiercie, dnia 22.02.2013 r.

L. Dz.   51/02/2013

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie badań naukowych związanych ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe (paleontologicznych, archeologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, chiropterologicznych) z wykonaniem niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej zasoby przyrodnicze w 12 jaskiniach, realizowanego w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań naukowych w 12 jaskiniach, wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej siedliska przyrodnicze, zgodnie z poniższymi założeniami, właściwymi dla poszczególnych, wymaganych w przedmiotowym zamówieniu, zakresów prowadzenia badań:

Badania paleontologiczne: zebranie niezbędnej dokumentacji publikowanej i niepublikowanej na temat kopalnej fauny w danej jaskini. Przeprowadzenie badań polegających na identyfikacji szczątków kostnych i innych fragmentów fauny kopalnej występującej na powierzchni osadów w danej jaskini. Waloryzacja przyrodnicza jaskini w zakresie wartości paleontologicznej osadów. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej zasoby przyrodnicze, w tym określenie zakresu prac porządkowych i zabezpieczających w danej jaskini.

Badania archeologiczne: zebranie niezbędnej dokumentacji publikowanej i niepublikowanej na temat danej jaskini. Stwierdzenie i identyfikacja ewentualnych materiałów archeologicznych na powierzchni osadów danej jaskini. Przeprowadzenie badań w zakresie opisu i waloryzacji namulisk jaskiniowych. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej zasoby przyrodnicze, w tym określenie zakresu prac porządkowych i zabezpieczających w danej jaskini.

Badania geologiczne: zebranie niezbędnej dokumentacji publikowanej i niepublikowanej na temat danej jaskini. Określenie litologii skał, w których jaskinia jest rozwinięta; uwarunkowania litologiczne i strukturalne powstania jaskini; charakterystyka osadów wewnętrznych (namulisk i nacieków jaskiniowych). Przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej zasoby przyrodnicze, w tym określenie zakresu prac porządkowych i zabezpieczających w danej jaskini.

Badania geomorfologiczne: zebranie niezbędnej dokumentacji publikowanej i niepublikowanej na temat danej jaskini. Opis geomorfologiczny jaskini, a w szczególności zachowane formy korozyjne świadczące o warunkach rozwoju jaskini. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej zasoby przyrodnicze, w tym określenie zakresu prac porządkowych i zabezpieczających w danej jaskini.

Badania chiropterologiczne: zebranie niezbędnej dokumentacji publikowanej i niepublikowanej na temat danej jaskini, w zakresie dziedziny stanowiącej zakres badań. Przeprowadzenie badań chiropterologicznych – dokładny spis hibernujących gatunków nietoperzy (ilość osobników reprezentujących poszczególne gatunki), określenie obszarów (części jaskiń) szczególnie cennych dla chiropterofauny. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej zasoby przyrodnicze, w tym określenie zakresu prac porządkowych i zabezpieczających w danej jaskini.

Pierwszym etapem prac jest przeprowadzenie badań naukowych, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej siedliska przyrodnicze. W kolejnym etapie powinna zostać opracowana zbiorcza koncepcja określająca potrzeby i zakres prac porządkowych i zabezpieczających niezbędnych do przeprowadzenia w poszczególnych jaskiniach.

Wyżej wymienione badania mają zostać wykonane w następujących jaskiniach:

1.      Jaskinia Piętrowa Szczelina;

2.      Jaskinia Kroczycka;

3.      Jaskinia Berkowa;

4.      Jaskinia Żabia;

5.      Jaskinia Studnia Szpatowców;

6.      Jaskinia Sulmowa;

7.      Jaskinia w Dziadowej Skale;

8.      Jaskinia Wielkanocna;

9.      Jaskinia Piaskowa;

10.  „Nowo odkryta” jaskinia na Górze Zborów;

11.  Jaskinia Kamiennego Gradu;

12.  Jaskinia Dupicka Pochylnia.

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem zgód w przypadku prowadzenia prac na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów. 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 30 maj 2013 rok.

 

 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które to osoby będą stanowiły zespół ekspercki kompetentny do przeprowadzenia badań naukowych w jaskiniach. W związku z powyższym wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych rodzajów badań naukowych, w tym wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie zespołem eksperckim, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zespół musi liczyć minimum cztery osoby, z tego minimum połowę powinni stanowić samodzielni pracownicy naukowi, wśród których musi znajdować się osoba kierująca zespołem eksperckim. Osoba kierująca zespołem eksperckim koordynuje wszystkie prace naukowo-badawcze zespołu, odpowiada za ich jakość, terminowość przeprowadzenia, jak i opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z powyższym zespół musi składać się ze specjalistów, którzy pozwolą na wykonanie prac naukowo-badawczych w następujących dziedzinach:

 

 

 

Paleontolog:

 

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia - co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie zoologii, co najmniej 5 recenzowanych publikacji naukowych z dziedziny paleontologii z ostatnich 5 lat.

Osoba powinna posiadać doświadczenie w badaniu współczesnej i kopalnej fauny.

Osoba wykonująca zadanie powinna posiadać doświadczenie w badaniu osadów

jaskiniowych.

 

 

 

Archeolog:

 

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia - co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie archeologii, co najmniej 5 recenzowanych publikacji naukowych z dziedziny archeologii z ostatnich 5 lat.

Osoba powinna posiadać doświadczenie w terenowych badaniach archeologicznych w tym w badaniu osadów jaskiniowych.

 

 

 

Geolog:

 

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia - co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie geologii, co najmniej 5 recenzowanych publikacji naukowych z dziedziny geologii z ostatnich 5 lat.

Osoba powinna posiadać doświadczenie w terenowych badaniach geologicznych,

w tym w badaniu osadów jaskiniowych.

 

 

 

Geomorfolog:

 

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia - co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie nauk o Ziemi (geologia lub geografia), co najmniej 5 recenzowanych publikacji naukowych z dziedziny geomorfologii krasu z ostatnich 5 lat.

Osoba powinna posiadać doświadczenie w terenowych badaniach dotyczących

geomorfologii krasu.

 

Chiropterolog:

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia - co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie zoologii, co najmniej 5 recenzowanych publikacji naukowych na temat nietoperzy z ostatnich 5 lat.

Osoba powinna posiadać doświadczenie z zakresu monitoringu przyrodniczego pod kątem nietoperzy, zwłaszcza w aspekcie prowadzenia zimowych spisów nietoperzy.

Osoba wykonująca zadanie powinna posiadać doświadczenie w badaniu nietoperzy w jaskiniach.

 

Jedna osoba może pełnić kilka funkcji w zespole.

 

VI. Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia (stopień/tytuł naukowy wraz z datą uzyskania), doświadczenia, wskazaniem osoby kierującej zespołem. Do wykazu należy również dołączyć spis  recenzowanych publikacji każdego z wymienionych w wykazie osób. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 1 zaproszenia do złożenia oferty. Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 

 

 

2.    Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

 

1)    Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

a)   do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)   po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

6.  Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer
32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku. 

7. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

 

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 5 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.

 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp. 

 

 

5. Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na wykonanie badań naukowych związanych ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe (paleontologicznych, archeologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, chiropterologicznych) z wykonaniem niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej zasoby przyrodnicze w 12 jaskiniach”.

 

6. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

7.  Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Nie dołączanie takiego dokumentu wiąże się z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

10. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie spełnienie tego wymogu wiąże się z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

11.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2.    Termin składania ofert: do dnia 1 marca 2013 r., do godz. 09:00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

 

 

 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena wpisana w „Formularzu oferty” musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). W szczególności podana ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Cenę oferty Wykonawca ustali w formie ryczałtu w rozumieniu art. 632 k.c.

3. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

 

 

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2.       Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

Sposób obliczenia punktacji:

 

 

 

Pc = Cn : Cb x 100 pkt

 

 

 

 

gdzie:

 

 

Pc  - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana

3.       Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a)      zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b)      treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

c)      Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,

d)     będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI  zaproszenia do składania ofert.

5.       Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

6.       Zasady uzupełniania dokumentów.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z  ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 1 zaproszenia do składania ofert, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI ust. 1 zaproszenia do składania ofert, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie, albo konieczne byłoby odwołanie albo zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


7.       Wybór oferty.

7.1.            W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

7.2.            Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

7.3.            Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7.4.            Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

XIV. Inne postanowienia

 1.  Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

7.  Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

a)  nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

b)  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

 Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty

- załącznik nr 2 - wykaz osób

- wzór umowy


 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7