Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia ofert - wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia ofert - wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia ofert - wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego


Zawiercie, dnia 24.09.2012 r.

 

L. Dz. 46/09/2012

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: Wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego.

 

 

 

 

 

I.              Nazwa oraz adres zamawiającego

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel. 32 67 228 53

tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

 

II.            Tryb udzielenia zamówienia

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

III.           Określenie przedmiotu zamówienia

 

 Przedmiotem zamówienia jest wytyczenie, wyznaczenie i urządzenie w terenie szlaku narciarstwa biegowego omijającego rezerwat przyrody Góra Zborów.

 

 

Długość:

 

Szlak narciarski powinien posiadać długość 15 kilometrów.

 

 

Położenie szlaku:

 

            Szlak powinien prowadzić przez teren Ostoi Kroczyckiej i teren przyległy do Ostoi. Wytyczenie przebiegu szlaku powinno nastąpić w oparciu o mapę planowanego przebiegu szlaku (mapa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). Szlak powinien przebiegać przez parking Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

 

 

Zakres przedmiotowy:

 

Zakres czynności obejmuje dwa etapy:

 

 

Etap I - wytyczenie przebiegu na podkładzie mapowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgód i pozwoleń

 

a)  Wytyczenie obejmuje wyznaczenie przebiegu szlaku oraz miejsc usytuowania tablic zgodnie z załącznikiem - podkładem mapowym dostarczonym przez zamawiającego, na którym wyrysowano koncepcję przebiegu ścieżki.

Przebieg trasy powinien być dostarczony na podkładzie mapowym o skali minimum 1: 5000, z widocznym przebiegiem podziału geodezyjnego - tj. wyodrębnionymi działkami po których przebiega trasa ścieżki oraz wskazanymi współrzędnymi geograficznymi umieszczenia tablic informacyjnych z dokładnością do setnych części sekund.

Wytyczenie obejmuje opracowanie przez wykonawcę na podkładzie mapowym przebiegu szlaku oraz wskazania miejsc usytuowania 4 tablic informacyjnych na trasie ścieżki. Wytyczenie ścieżki obejmuje uzyskanie wymaganych prawem zgód, w tym  uzgodnień z właścicielami lub zarządcami terenu po których prowadzi ścieżka.

Uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami terenu będą polegały na uzyskaniu zgody właścicieli lub zarządców terenu na poprowadzenie ścieżki i usytuowaniu oznaczeń i/lub postawienia tablicy z mapą, poprzez złożenie przez nich oświadczeń woli według wzoru uzgodnionego z  zamawiającym.

Po wypełnieniu wyżej postawionych warunków wykonawca będzie mógł przejść do realizacji II etapu zamówienia.

b) W przypadku niemożliwości wytyczenia ścieżki zgodnie z koncepcją dostarczoną przez zamawiającego (mapą planowanego przebiegu szlaku), np. w przypadku braku wymaganych zgód, zamawiający może  umożliwić wykonawcy zaproponowanie innego przebiegu trasy szlaku. Przebieg szlaku powinien spełniać walory krajoznawcze. Szlak powinien uwzględniać konfigurację terenu i omijać miejsca o dużych nachyleniach i spadkach, zwłaszcza gdy droga nie przebiega w linii prostej, w miarę możliwości, należy unikać prowadzenia lub krzyżowania trasy z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. Szlak powinien omijać rezerwat przyrody Góra Zborów. Szlak powinien mieć min. 15 km. długości. Pozostałe wymagania do zaproponowanego przez wykonawcę przebiegu trasy odnoszą się jak do wymagań do przebiegu trasy wskazanego przez zamawiającego na  podkładzie mapowym.

 Proponowana zmiana przebiegu trasy, opracowana na podkładzie mapowym i  posiadająca wymagane prawem zgody i uzgodnienia z właścicielami i zarządcami terenu podlega ostatecznym zatwierdzeniu przez zamawiającego. Dopiero po ostatecznym zatwierdzeniu przebiegu trasy przez zamawiającego wykonawca będzie mógł przejść do realizacji etapu II zamówienia tj. wyznaczenia trasy ścieżki w terenie.

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zatwierdzenia ukończenia I etapu zamówienia w przypadku wytyczenia ścieżki niezgodnie z koncepcją przedstawioną na podkładzie mapowym przez zamawiającego, bądź niespełnienia innych warunków przedstawionych w warunkach zamówienia.

 

 

Etap II -  wyznaczenie w terenie i urządzenie szlaku narciarskiego

 

 Etap II obejmuje oznakowanie znakami szlaku narciarskiego przebiegającego wg zaakceptowanego przebiegu ścieżki w I etapie zamówienia przez zamawiającego. Oznakowanie trasy szlaku narciarskiego stanowić będą trzy poziome, stykające się paski: zewnętrzne w kolorze pomarańczowym i środkowy w kolorze czarnym, malowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych. Kierunkowskazy oznakowane będą w postaci strzałki kierunkowej tworzącej pomarańczowy  prostokąt  z grotem w kolorze czarnym. Malowane będą na drewnianych tyczkach lub pniach drzew.

 

 

Rys 1. poniżej przedstawione są przykłady oznaczeń szlaku narciarskiego. W przypadku niniejszego zamówienia kolor niebieski i czerwony zastąpić należy czarnym

 

 


 

W przypadku terenu otwartego, gdzie nie występują naturalne miejsca, umożliwiające umieszczenie oznakowania szlaku, należy je zaznaczyć w terenie przy pomocy drewnianego palika wkopanego w grunt na głębokość 25 cm o średnicy 12 cm i wysokości 1,2 m.   Pomiędzy znakami oznaczającymi szlak powinny być zachowana wzrokowa widoczność. Wykonawca wykona oznakowanie przy użyciu materiałów przez siebie dostarczonych. Jakość materiałów użytych do wyznakowania trasy powinna dawać gwarancję trwałości oznaczenia przez minimum 3 lata.

 

 

IV.          Termin wykonania zamówienia

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

I etap – do dnia 15 listopada 2012 r.

II etap – do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

 

 

V.            Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 

1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

a)    do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)    po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, które zamawiający przekaże dodatkowo na piśmie Wykonawcom.

3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

 

6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.

 

 

7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

 

 

VI.          Termin związania ofertą

 

 

 

 

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

 

VII.         Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.      Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego”.

 

5.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

6.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

7.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

9.      Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.


 

 

VIII.        Miejsce oraz termin składania ofert

 

 

 

1.    Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2.    Termin składania ofert:  do dnia 1 października 2012 r., do godz. 09.00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

IX.          Opis sposobu obliczenia ceny

 

 

1.    Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty (zgodnie z instrukcją w nim zawartą) – załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

2.    Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu.

3.    Zamawiający informuje, iż oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 k.c.

   

 

X.            Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

   

 

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2.     Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Sposób obliczenia punktacji:

 

 

Pc = Cn : Cb x 100 pkt

 

 

gdzie:

 

Pc  - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana

3.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający zastrzega, że na etapie weryfikacji dokumentacji może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, bądź innych przedstawionych w ofercie informacji.

5.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

6.     Wybór oferty.

6.1.            W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

6.2.            Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

6.3.            Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.4.            Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 

  

XI.          Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 

 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

 

XII.         Inne postanowienia

 

1.     Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

a)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

b)      cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

d)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

-         druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);

-         mapa planowanego przebiegu szlaku (zał. nr 2);

-         wzór umowy (zał. nr 3).

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7