Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
zaproszenie do złożenia oferty - dostarczenie (najem) i wypas zwierząt - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

zaproszenie do złożenia oferty - dostarczenie (najem) i wypas zwierząt

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » zaproszenie do złożenia oferty - dostarczenie (najem) i wypas zwierząt

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 
 
 
Zawiercie, dnia 5.07.2012 r.
 
            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
            Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty dla projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
I.                   Nazwa i adres zamawiającego
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42- 400 Zawiercie
tel./fax. 32 6722165
adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotowe  postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.             Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie (najem) zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych owiec i kóz a także prowadzenie wypasu zwierząt w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Dostarczanie zwierząt do wypasu na murawach kserotermicznych i naskalnych - kóz i owiec,
tj. stada mieszanego (kozy i owce) w ilości 120-300 sztuk - do prowadzenia wypasu, mającego na celu odtwarzanie i utrzymanie muraw kserotermicznych i naskalnych na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów i części obszaru Natura 2000 „Ostoja Kroczycka” PLH240032 oraz terenów przyległych do Ostoi. Obszary wyznaczone do przeprowadzenia wypasu, o łącznej powierzchni gruntów 37 ha, zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Obsada zwierząt będzie mieszana. Wypas będzie miał charakter wypasu rotacyjnego - stado będzie przewożone lub przepędzane między kilkoma mniejszymi obszarami wyznaczonymi do prowadzenia zabiegów ochrony czynnej. Każdy obszar będzie wypasany 6-8 godzin dziennie, po wypasie przeprowadzonym na wszystkich wyznaczonych obszarach nastąpi nawrót wypasu do obszaru pierwszego - jednak nie częściej niż raz w miesiącu (dokładny czas wypasu, warunkowany tempem wzrostu masy zielnej i aury, będzie ustalany z przedstawicielem Zamawiającego ds. ochrony przyrody). Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zapewnienie transportu zwierząt.
oraz
 
Prowadzenie wypasu zwierząt (owiec i kóz) w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych,
tj. prowadzenie dostarczonych do wypasu zwierząt w celu odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych, pomoc w załadunku i rozładunku zwierząt, ustawianie koszaru dla zwierząt, wypędzanie i zapędzanie zwierząt do koszaru, dowóz i dostarczanie wody do poideł, dozór i opiekę nad wolno puszczonym stadem kóz lub owiec od rana do wieczora danego dnia wraz z noclegiem w warunkach turystycznych w bezpośrednim sąsiedztwie skoszarowanego stada zwierząt, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2012 r. – ilość zwierząt (kóz i owiec) w stadzie to 120-300 sztuk. Obsada zwierząt będzie mieszana. Wypas będzie miał charakter wypasu rotacyjnego - stado będzie przewożone lub przepędzane między kilkoma mniejszymi obszarami wyznaczonymi do prowadzenia zabiegów ochrony czynnej. Każdy obszar będzie wypasany 6-8 godzin dziennie, po wypasie przeprowadzonym na wszystkich wyznaczonych obszarach nastąpi nawrót wypasu do obszaru pierwszego - jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Ze względu na charakter zamówienia, zamówienie powinno być wykonywane przez minimum dwie osoby jednocześnie. Dokładne miejsce i czas do prowadzenia wypasu na określonym obszarze zostaną ustalone z Zamawiającym, a uzależnione będą od aury i wzrostu masy zielnej na murawach.
 
Osoby prowadzące wypas powinny posiadać następujące cechy: samodzielność, opanowanie podczas trudnych sytuacji w terenie, odporność na długotrwałe przebywanie w terenie w warunkach polowych, wytrzymałość fizyczną, wrażliwość, spostrzegawczość oraz wyczucie przy opiece nad zwierzętami. Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia dla 1 Wykonawcy który zaproponuje najniższą cenę.
 
 
IV.             Termin wykonania zadania
Termin realizacji zamówienia: od 10 lipca 2012 roku (jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy) do 30 października 2012 roku.
 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
 
  1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami: pisemnie, faksem lub   
drogą elektroniczną - z uwzględnieniem poniższych ustępów.
  1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania  zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, które zamawiający przekaże na piśmie Wykonawcom.
      3.  Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  
pisemnej.
  1. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza  
fakt ich otrzymania.
  1. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać  
na adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.
  1. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32    
6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
  1. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:  
tmzz@tmzz.zawiercie.eu
  1. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie  
5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
  1. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Łukasz
Domagała, tel. 32 67 221 65.
  1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do  
składnia ofert.
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej  www.tmzz.zawiercie.eu , chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
 
 
V.                Miejsce, termin oraz forma składania ofert
Ofertę (wzór oferty stanowi załącznik) można złożyć:
1.      w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42- 400 Zawiercie,
2.      lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu ,
3.      lub faksem – na numer 32 67 221 65
do dnia 10 lipca 2012r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy i niezwłocznie powiadomi oferentów o dokonanym wyborze.
 
VI.             Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 5 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.
5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
8. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez oferentów z podwykonawców. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek opisać zakres prac realizowanych w ramach podwykonawstwa.
 
 
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1 (sekretariat).
2. Termin składania ofert:
do dnia 10 lipiec 2012 r., do godz. 16.00.
 
     IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty (zgodnie z instrukcją w nim zawartą) – załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu.
3. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną.
2. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c) Wykonawca nie uzupełni pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowania.
5. Zasady uzupełniania dokumentów.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie, albo konieczne byłoby odwołanie albo zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 
6. Wybór oferty.
6.1. W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
6.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6.3. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
 
XI. Inne postanowienia
1. Warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert
udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty.
6. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
7. Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty.
8. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
 
 
Załączniki:
- druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);
 

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7