Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa fabrycznie nowej przyczepy towarowej - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa fabrycznie nowej przyczepy towarowej

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa fabrycznie nowej przyczepy towarowej

   Zawiercie, dnia 27.07.2012 r.
 
L. Dz. 108/07/2012
 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: dostawę fabrycznie nowej przyczepy towarowej.
 
I. Nazwa i adres zamawiającego
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
tel./fax. 32 67 221 65
adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
 
II. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r.) przyczepy towarowej przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 
Wymagane parametry techniczne:
Rama i dyszel wykonane z blachy giętej ocynkowanej ogniowo, burty z blachy alu-cynk (przednia i tylna otwierana), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej.
Skrzynia ładunkowa wyposażona w uchwyty do spinania ładunku (minimum 4 szt. wraz z pasami spinającymi ładunek) oraz stelaż z plandeką.
Podwozie wyposażone w dwie osie hamowne po 750 kg każda, amortyzatory osi, błotniki wykonane z polietylenu, fartuchy przeciwbłotne, koła 155  13 wraz z kołem zapasowym, kołem podporowym oraz klinami najazdowymi oraz uchwytem manewrowym koła podporowego.
Instalacja oświetleniowa 12V/24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym.
Dopuszczalna ładowność min. 920 kg, a dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 1300 kg.
Wymiary przestrzeni ładunkowej:
- długość – min. 2000 max 2920 mm
- szerokość – min. 1400 mm 
- wysokość – min 350mm                                                            
 
Przedmiot zamówienia winien posiadać homologację dopuszczającą do ruchu drogowego.
Na przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 2 letniej gwarancji jakości.
Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy loco: Podlesice 83, 42-425 Kroczyce
 
III. Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy.
 
IV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
V. Miejsce, termin oraz forma składania ofert
1.    Ofertę wraz z opisem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia) można złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400 Zawiercie
w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.
2.    Termin składania ofert: do dnia 3 sierpnia 2012 r., do godz. 16.00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
 
VI. Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną.
2.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.
5.     Wybór oferty.
5.1.        W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
5.2.        Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonwców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5.3.        Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
 
VIII. Inne postanowienia
 
1.     Warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:
a)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,
b)      cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
Załączniki:
- wzór oferty;
- wzór umowy wraz z załącznikiem.
Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7