Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - koordynator projektu - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - koordynator projektu

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
L. Dz. 85/06/2012                                                   Zawiercie, dnia 25 czerwca 2012
 
Wg Rozdzielnika
 
            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
            Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej koordynacji projektu dla projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
I.                   Nazwa i adres zamawiającego
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42- 400 Zawiercie
tel./fax. 32 6722165
adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
 
II.                Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest koordynacja projektu „ Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 o zaplanowanej całkowitej wartości 6 875 606,95zł dla zadań wg załączonego Harmonogramu rzeczowego.
Podstawą zatrudnienia będzie umowa zlecenie zawarta na czas określony. Wynagrodzenie będzie wypłacane w równych miesięcznych ratach.
 
Zakres czynności obejmuje w szczególności:
1.      Organizację i kontrolę zadań realizowanych w ramach projektu;
2.      Sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
3.      Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektu;
4.      Współpracę, konsultacje i spotkania z kadrą projektu;
5.      Koordynacja poprzez konsultacje i spotkania z wykonawcami poszczególnych zadań projektu;
6.      Kontrolę realizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu;
7.      Nadzór nad poprawnością procesu rozliczeniowego;
8.      Wprowadzanie zmian do projektu.
 
III.             Termin wykonania zadania
Termin realizacji zamówienia: od 2 lipca 2012r. do 30 września 2013r.
 
 
IV.             Miejsce, termin oraz forma składania ofert
Ofertę (wzór oferty stanowi załącznik) można złożyć:
1.      w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42- 400 Zawiercie,
2.      lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu ,
3.      lub faksem – na numer 32 6722165
do dnia 29 czerwca 2012r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
Zamawiający dokona wyboru koordynatora i niezwłocznie powiadomi kandydatów o dokonanym wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wykonawcami w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.
 
V.                Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
VI.             Informacje końcowe
Wykonawcy powinni spełniać następujące wymagania lub warunki:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe (prawnicze, z zakresu zarządzania projektami unijnymi lub zarządzania zasobami ludzkimi);
3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4.      biegła znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013;
5.      co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
6.      umiejętność zarządzania i administrowania projektem unijnym;
7.      doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej;
8.      umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oferenta.
 
 
 
Załączniki: wzór oferty.
Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7