Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - nadzór naukowy z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze - rewaloryzacja przyrodnicza źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki -...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - nadzór naukowy z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze - rewaloryzacja przyrodnicza źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - nadzór naukowy z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze - rewaloryzacja przyrodnicza źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki

Zawiercie, dnia 15.03.2013 r.

L. Dz.  37/03/2013

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na  prowadzenie nadzoru naukowego wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze w zadaniu dotyczącym rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki, realizowanego w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru naukowego wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze, w zadaniu dotyczącym rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki zgodnie z poniższymi założeniami, oraz minimalnymi zakresami przeprowadzenia badań inwentaryzujących zasoby przyrodnicze:

Nadzór naukowy:

  • Nadzór naukowy – powinien być prowadzony przez lidera zespołu prowadzącego badania, lub innej osoby, która będzie odpowiedzialna za ich merytoryczną poprawność.
  • Osoba prowadząca nadzór naukowy będzie odpowiedzialna za zebranie dokumentacji przekazanej przez osoby wykonujące badania terenowe (w zakresie zoologicznym, botanicznym, geomorfologicznym-geologicznym i hydrogeologicznym), a także za prowadzenie oceny i koordynacji prac.
  • Osoba prowadząca nadzór naukowy będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji rewaloryzacji obszarów źródliskowych – Białki i Grzybówki. W koncepcji rewaloryzacji nisz źródliskowych Białki i Grzybówki, oprócz zbiorczego zestawienia i omówienia wyników przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych zasobów przyrodniczych (zoologicznych, botanicznych, geomorfologiczno-geologicznych i hydrogeologicznych), zostanie wskazany zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia rewaloryzacji ww. obszarów źródliskowych (np. prac porządkowych, prac ziemnych, prac zabezpieczających).
  • Nadzór naukowy będzie prowadzony od momentu podpisania umowy do momentu zakończenia prac związanych z rewaloryzacją przyrodniczą.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza:

  • Inwentaryzacja zoologiczna – wykonanie inwentaryzacji gatunków zwierząt w obrębie obszaru źródliskowego i w jego najbliższym otoczeniu – ptaków, ssaków, płazów, gadów, bezkręgowców wodnych, ryb i krągłoustych – zwłaszcza gatunków Natura 2000, w tym gatunków charakterystycznych dla danego typu siedliska. Sporządzenie opracowania faunistycznego, omówienie gatunków, uwarunkowań siedliskowych, waloryzacja i wskazanie obszarów najcenniejszych przyrodniczo.
  • Inwentaryzacja botaniczna – wykonanie inwentaryzacji botanicznej ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych Natura 2000, w strefie brzegowej, jak i w ujęciu roślinności źródliskowej - wodnej. Sporządzenie opracowania, omówienie najcenniejszych gatunków, waloryzacja i wskazanie obszarów najcenniejszych przyrodniczo.
  • Inwentaryzacja geomorfologiczno-geologiczna i hydrogeologiczna – wykonanie opisu obszaru źródliskowego (m.in. typ, wydajność, charakter, opis niszy źródliskowej), chemizmu wody oraz jej otoczenia i geologicznych uwarunkowań lokalizacji źródeł.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  • Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze - 30 maj 2013 rok.
  • Prowadzenie nadzoru naukowego nad zadaniem – do momentu zakończenia prac związanych z rewaloryzacją przyrodniczą tj. do 30.09.2013 roku.

Opracowana przez Wykonawcę koncepcja rewaloryzacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku braków w opracowaniu Zamawiający wniesie uwagi, na uwzględnienie których Wykonawca będzie miał 14 dni od dnia ich dostarczenia.

 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które to osoby będą stanowiły zespół kompetentny do przeprowadzenia badań naukowych inwentaryzujących zasoby przyrodnicze. Zespół lub przynajmniej lider zespołu powinien posiadać doświadczenie w rewaloryzacji obszarów źródliskowych, ochronie wód i źródeł.

 

W związku z powyższym wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych rodzajów badań naukowych, w tym wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie zespołem badawczym, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zespół musi liczyć minimum trzech samodzielnych pracowników naukowych, w tym jedną w zakresie hydrogeologii, a drugą hydrobiologii. Każda z powyższych trzech osób powinna być autorem przynajmniej pięciu recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto zespół, lub przynajmniej jedna osoba z zespołu, powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczych, waloryzacji przyrodniczych i prac związanych z obszarami źródliskowymi. Jedna z tych osób powinna być osobą kierującą zespołem badawczym. Osoba kierująca zespołem badawczym koordynuje wszystkie prace naukowo-badawcze zespołu, odpowiada za ich jakość, terminowość przeprowadzenia, jak i opracowanie niezbędnej dokumentacji – koncepcji rewaloryzacji.

Zgodnie z powyższym zespół musi składać się ze specjalistów, którzy pozwolą na wykonanie prac naukowo-badawczych (inwentaryzacje – zoologiczna, botaniczna, geomorfologiczno-geologiczna i hydrogeologiczna).

 

 

VI. Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy 

1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia (stopień/tytuł), doświadczenia, wskazaniem osoby kierującej zespołem wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy również dołączyć spis  recenzowanych publikacji każdego z wymienionych w wykazie osób. Z ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 1 zaproszenia do złożenia oferty, z zaznaczeniem osoby kierującej zespołem.

 

 2.    Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1)    Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

a)   do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)   po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

 

3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer
32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku. 

7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

 

 

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.

2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.      Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp. 

 

5.      Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Prowadzenie nadzoru naukowego wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (koncepcji rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze w zadaniu dotyczącym rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki”

6.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

7.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

8.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

9.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Nie dołączanie takiego dokumentu wiąże się z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

10.   Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie spełnienie tego wymogu wiąże się z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

11.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

 

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2.    Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2013 r., do godz. 09:00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.      Cena wpisana w „Formularzu oferty” musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). W szczególności podana ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Cenę oferty Wykonawca ustali w formie ryczałtu w rozumieniu art. 632 k.c.

3.      Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2.     Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

Sposób obliczenia punktacji:

Pc = Cn : Cb x 100 pkt 

 

gdzie:

Pc  - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana

 

3.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

c)    zostaną złożone faxem bądź drogą elektroniczną,

d)    Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,

e)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI  zaproszenia do składania ofert.

 

5.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

 

6.     Wybór oferty.

6.1.        W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

6.2.        Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

6.3.        Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.4.        Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 

 

XIII.  Inne postanowienia

1.     Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

a)  nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,

b)  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

d)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

 
 

 

Załączniki:

-         druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);

-         wykaz osób (zał. nr 2)

-         wzór umowy (zał. nr 3)

 

Uwaga!!

Zmianie uległy warunki zaproszenia do złożenia oferty.

 

W załączeniu komunikat dotyczący zmiany.

W związku z powyższym zmianie uległy również załączniki do złożenia oferty (zał. 1 - formularz oferty oraz zał. 3 wzór umowy)

 

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7