Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
zaproszenie do złożenia oferty obsługa finansowa projektu - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

zaproszenie do złożenia oferty obsługa finansowa projektu

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » zaproszenie do złożenia oferty obsługa finansowa projektu

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 
                                                                                                          Zawiercie dnia 6.07.2012r.
            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
            Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej obsługi finansowej projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
I.                   Nazwa i adres zamawiającego
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42- 400 Zawiercie
tel./fax. 32 6722165
adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
 
II.                Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obsługa finansowa projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 o zaplanowanej całkowitej wartości 6 875 606,95zł dla zadań wg załączonego Harmonogramu rzeczowego.
Podstawą zatrudnienia będzie umowa zlecenie zawarta na czas określony. Wynagrodzenie będzie wypłacane w równych miesięcznych ratach.
 
Zakres czynności obejmuje w szczególności:
1.      Nadzór nad prawidłowym określaniem wartości poszczególnych zamówień;
2.      Przygotowywanie zestawień zawartych umów w projekcie;
3.      Kontrola realizacji wydatków i ich zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym;
4.      Prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości realizowanych wydatków;
5.      Współpracę, konsultacje i spotkania z kadrą projektu;
6.      Przygotowywanie niezbędnych zestawień finansowych do sprawozdawczości;
7.      Konsultacje proponowanych przez zespół projektowy zmian w projekcie pod względem zgodności finansowo – rachunkowej;
8.      Bieżąca współpraca z głównym księgowym beneficjenta.

 
III.             Termin wykonania zadania
Termin realizacji zamówienia: od 12 lipca 2012r. do 30 września 2013r.
 
IV.             Miejsce, termin oraz forma składania ofert
Ofertę (wzór oferty stanowi załącznik) można złożyć:
1.      w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42- 400 Zawiercie,
2.      lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu,
3.      lub faksem – na numer 32 6722165
do dnia 11 lipca 2012r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy i niezwłocznie powiadomi kandydatów o dokonanym wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wykonawcami w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.
 
V.                Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
VI.             Informacje końcowe
Wykonawcy powinni spełniać następujące wymagania lub warunki:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe (rachunkowość i finanse lub pokrewne, bądź z zakresu zarządzania projektami unijnymi);
3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4.      biegła znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013, finansowania projektów europejskich, rozliczeń finansowych projektów
5.      co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
6.      umiejętność finansowej realizacji projektu, prowadzenia rozliczeń z instytucją zarządzającą;
7.      biegła znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub równoważnego;
8.      doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej;
9.      umiejętność pracy w zespole;
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oferenta.
 
 
 
Załączniki: wzór oferty. 
Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7