Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
zaproszenie do złożenia oferty - obsługa prawna - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

zaproszenie do złożenia oferty - obsługa prawna

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » zaproszenie do złożenia oferty - obsługa prawna

Zawiercie, dnia 26.07.2012 r.
 
 
L. Dz.    102/07/2012
 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
 
I.              Nazwa oraz adres zamawiającego
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
tel./fax. 32 67 221 65
 
II.            Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.           Określenie przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna projektu w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.
2.    Zakres świadczonej obsługi prawnejprojektuw okresie obowiązywania umowy:
1)    Świadczenie stałej pomocy prawnej polegającej na:
a)     udzielaniu bieżących porad i konsultacji prawnych – w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
b)     sporządzaniu pisemnych opinii prawnych, analiz i ekspertyz;
c)     opracowywaniu projektów umów, pism, wniosków i innych dokumentów, wymagających wiedzy prawniczej;
d)     opiniowaniu projektów umów porozumień, uzgodnień, pism i innych dokumentów przygotowanych przez pracowników albo przez kontrahentów Zamawiającego;
e)     udziale w negocjacjach, prowadzonych przez Zamawiającego bądź występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przy negocjowaniu i zawieraniu umów,
f)      opiniowaniu korespondencji Zamawiającego z organami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
g)     opiniowanie dokumentacji przygotowanej w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wytyczne IZ;
h)     prowadzenie konsultacji prawnych, w tym konsultacje i doradztwo w zakresie spraw wynikających z Kodeksu pracy i umów cywilno-prawnych dotyczących zatrudnienia pracowników;
i)      wskazywanie propozycji rozwiązywania problemów prawnych;
j)      reprezentowanie zleceniodawcy w mediach, w sytuacjach, w których zleceniodawca uzna za wskazane;
k)     wykonywaniu czynności zastępstwa procesowego przed urzędami i organami orzekającymi, a przede wszystkim sądami powszechnymi, ogólnymi i szczególnymi organami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami polubownymi w zakresie powierzonych spraw;
l)      innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługa prawną w zakresie realizacji projektu.
2)    Przez opracowywanie projektów umów, o którym mowa powyżej w ust. 1 lit. c), strony rozumieją także korygowanie przedłożonych projektów umów, przygotowanych przez Zamawiającego lub jej kontrahentów.
3)    Przez opiniowanie projektów umów, o którym mowa powyżej w ust. 1 lit. d/, strony rozumieją zgłaszanie pisemnych uwag do przedłożonych projektów. Opiniowanie nie oznacza korygowania tekstów przedłożonych projektów.
 
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy, sposób zlecania zadań do wykonania, sposób rozliczenia i inne postanowienia określone są w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Harmonogram rzeczowo finansowy projektu stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
 
IV.          Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2013 r.
 
V.            Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prowadzili przez okres co najmniej 6 miesięcy bieżącą obsługę prawną w zakresie Prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, to znaczy co najmniej jedną osobą:
a)    posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata;
b)    będącą ekspertem z zakresu prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody (tj. osobą posiadającą wiedzę, doświadczenie oraz dorobek naukowy z w/w zakresu, a także posiadającą doświadczenie w realizacji zadań związanych z programem Natura 2000).
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła w/w funkcje.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Złożenie przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia lub dokumentów wymienionego w pkt VI ust. 1 będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
VI.          Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy
 
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:
-        Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczeniaw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 1 zaproszenia do złożenia oferty.
-        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 2 zaproszenia do złożenia oferty.
2.    Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1)    Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
VII.         Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 
1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - z uwzględnieniem poniższych ustępów.
2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:
a)    do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,
b)    po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, które zamawiający przekaże dodatkowo na piśmie Wykonawcom.
3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej.
4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.
6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.
7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
 
 
VIII.        Termin związania ofertą
 
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
IX.          Opis sposobu przygotowywania ofert
 
1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.
3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.      Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.
5.      Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na obsługę prawną projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze”.
6.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
7.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
8.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
10.   Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 
X.            Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1.    Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400 Zawiercie
w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.
2.    Termin składania ofert: do dnia 3 sierpnia 2012 r., do godz. 16.00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
 
XI.          Opis sposobu obliczenia ceny
 
1.    Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty (zgodnie z instrukcją w nim zawartą) – załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
2.    Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu.
3.    Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 
XII.         Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:
 
1)     cena – waga 55%,
Sposób obliczenia punktacji:
 
(najniższa cena / cena badana) *55 pkt
 
 
2)     doświadczenie – waga 45%,
 
Sposób obliczenia punktacji:
 
[(D1+D2) / 45 pkt. ] * 45 pkt.
 
D1 - liczba punktów w zakresie bieżącej obsługi prawnej przez okres co najmniej 6 miesięcy w zakresie Prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
- za wskazanie 1 okresu 6 miesięcznej obsługi - 5 pkt
- za wskazanie 2 okresów 6 miesięcznej obsługi - 10 pkt
- za wskazanie 3 i więcej okresów 6 miesięcznej obsługi - 15 pkt.
 
D2 – liczba punktów w zakresie posiadanego dorobku naukowego z zakresu  Prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody przez osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.
- za wskazanie 10 publikacjinaukowych - 10 pkt.
- za wskazanie 20 publikacji naukowych - 20 pkt.
- za wskazanie 30 publikacji naukowych i więcej - 30 pkt.
 
Punkty uzyskane przez ofertę Wykonawcy we wszystkich dwóch kryteriach zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty.
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty (po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku).
 
(najniższa cena / cena badana) *55 pkt
+
[(D1+D2) / 45 pkt. ] * 45 pkt.
 
2.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c)    Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,
d)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 1 zaproszenia do składania ofert.
4.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.
5.     Zasady uzupełniania dokumentów.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z  ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 1 i ust. 2 ppkt 2 zaproszenia do składania ofert, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI ust. 1 i ust. 2 ppkt 2 zaproszenia do składania ofert, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie, albo konieczne byłoby odwołanie albo zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6.     Wybór oferty.
6.1.            W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
6.2.            Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
6.3.            Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6.4.            Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
 
XIII.        Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
XIV.       Inne postanowienia
 
1.     Warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:
a)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,
b)      cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
-         harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. nr 1)
-         druk „Formularz oferty” (zał. nr 2);
-         wzór umowy (zał. nr 3).

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7