Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie nadzoru w imieniu inwestora podczas realizacji projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie nadzoru w imieniu inwestora podczas realizacji projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie nadzoru w imieniu inwestora podczas realizacji projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”

Zawiercie, dnia 17.08.2012 r.
L. Dz. 57/08/2012
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru w imieniu inwestora podczas realizacji projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
 
I.              Nazwa oraz adres zamawiającego
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
tel. 32 67 228 53
tel./fax. 32 67 221 65
 
II.            Tryb udzielenia zamówienia
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.           Określenie przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru w imieniu inwestora podczas realizacji projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Zakres czynności obejmuje nadzór nad następującymi zadaniami projektu:
1.    Nadzór nad kanalizowaniem ruchu turystycznego poprzez rozbudowę ścieżki dydaktycznej na terenie SOO Natura 2000, Ostoja Kroczycka (lapidarium - 15 okazów, rewaloryzację przyrodniczą źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki - 2 ha, 9 tablic informacyjnych z ławkami i koszami na śmieci, wyznakowanie przebiegu szlaku w terenie na odc. 20 km.);
2.    Nadzór nad remontem i wyznakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie SOO Natura 2000 Ostoja Kroczycka (remont 300 metrowego odcinak szlaku OG z budową zapór antyerozyjnych na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów, wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego (15 km.) tablice z mapami (4 szt) szlaku narciarskiego);
3.    Nadzór nad czynną ochroną siedlisk muraw kserotermicznych i wapiennych ścian skalnych na terenie SOO Natura 2000 Ostoja Kroczycka (usuwanie starych asekuracyjnych punktów wspinaczkowych i osadzanie nowych zgodnie z zasadami ochrony szczytowych partii ostańców skalnych, zakup ringów oraz specjalistycznego sprzętu i akcesoriów do ich osadzania, usuwanie nalotu roślinności krzewiastej i drzewiastej (2 ha w 2012 r), prowadzenie wypasu zwierząt (37 ha w 2012 i 2013 r.);
4.    Nadzór nad czynną ochroną nieudostępnionych jaskiń na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000, Ostoja Kroczycka (wykonanie barier osłonowych w jaskiniach: Żabia, Wielkanocna, prace porządkowe i zabezpieczające w 12 jaskiniach; wykonanie stałego zamknięcia nowoodkrytej jaskini w rezerwacie Góra Zborów);
5.    Nadzór nad czynną ochroną siedlisk ptaków objętych ochroną dostosowaną do specyficznych potrzeb i wymagań poszczególnych gatunków ptaków - zgodnie z Dyrektywą Ptasią (czynne zabiegi wylesiania na murawach szczotlichowych na pow. 1 ha; wykonanie i zainstalowanie siedlisk zastępczych - budek lęgowych 30 szt. na murawach szczotlichowych, w obszarach źródliskowych i ekosystemach leśnych).
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadań przez wykonawców, w tym organizację spotkań z wykonawcami. Realizacja zamówienia wymaga osobistego uzgadniania z przedstawicielem lidera projektu bieżących postępów w nadzorze nad projektem minimum 5 razy w tygodniu, w minimalnym zakresie 40 godzin tygodniowo w siedzibie lidera projektu, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie, bądź w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, Podlesice 83, 42-425 Kroczyce - w zależności od zapotrzebowania zamawiającego.
 
IV.          Termin wykonania zamówienia
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 września 2013 r.
 
V.            Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 
1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - z uwzględnieniem poniższych ustępów.
2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:
a)    do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,
b)    po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, które zamawiający przekaże dodatkowo na piśmie Wykonawcom.
3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej.
4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.
6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.
7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.
 
VI.          Termin związania ofertą
 
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
VII.         Opis sposobu przygotowywania ofert
 
1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.
3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.      Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na pełnienie nadzoru w imieniu inwestora podczas realizacji projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze”.
5.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
6.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
7.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
9.      Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 
VIII.        Miejsce oraz termin składania ofert
 
1.    Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400 Zawiercie
w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.
2.    Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2012 r., do godz. 09.00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
 
IX.          Opis sposobu obliczenia ceny
 
1.    Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty (zgodnie z instrukcją w nim zawartą) – załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
 
X.            Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).
2.     Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Sposób obliczenia punktacji:
Pc = Cn : Cb x 100 pkt
gdzie:
Pc - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,
Cn - to cena najniższa
Cb - to cena badana
3.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający zastrzega, że na etapie weryfikacji dokumentacji może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, bądź innych przedstawionych w ofercie informacji.
5.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.
6.     Wybór oferty.
6.1.            W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
6.2.            Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6.3.            Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
 
XI.          Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
XII.         Inne postanowienia
 
1.     Warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
2.     Wykonawcy (osoba, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialna za świadczenie usług) powinni spełniać następujące wymagania lub warunki:
a)    wykształcenie wyższe,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    posiadanie niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia w tym: komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków,
d)    posiadanie odpowiednich umiejętności do wykonania czynności stanowiących przedmiot umowy.
3.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
8.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:
e)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,
f)       cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
g)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
h)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
9.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
10. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
-         druk „Formularz oferty” (zał. nr 1);
-         wzór umowy (zał. nr 2).
Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7