Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki

Zawiercie, dnia 30.09.2013 r.

L. Dz.  24/09/2013

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki”.

 

I.              Nazwa oraz adres zamawiającego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1

42-400 Zawiercie

tel./fax. 32 67 221 65

adres e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

 

II.            Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III.           Określenie przedmiotu i warunków udzielenia zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki. Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rewaloryzacja zostanie wykonana na łącznej powierzchni całkowitej 2 ha obejmującej obszar źródlisk rzeki Białki Zdowskiej, jak i misę źródliskową Grzybówki wraz z fragmentem cieku wypływającym z misy.

Obszar źródliskowy Białki Zdowskiej położony jest we wsi Zdów, w gminie Włodowice. Obejmuje teren od przysiółka Młyny, aż do drogi asfaltowej łączącej przysiółek Kuźnia z Dobrogoszczycami. Natomiast misa źródliskowa Grzybówki znajduje się we wsi Lgotka, w gminie Kroczyce (ok. 250 m na zachód od zabudowań, przy drodze gruntowej łączącej Lgotkę z Podlesicami, biegnącej w południowej części tych miejscowości).

Wytyczne określające zakres prac związanych z rewaloryzacją przyrodniczą obszarów źródliskowych zostały opracowane na podstawie dokumentacji projektowej (koncepcją rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki, sporządzonej przez zespół ekspertów pod nadzorem prof. dr hab. Jacka Motyki. Koncepcja rewaloryzacji (…). Pełna treść opracowania znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac w ramach zadania należy wykonać według zapisanych poniżej wytycznych.

Grzybówka:

a)    Usunięcie zalegającego w obrębie misy źródliskowej gruzu (fragmenty betonu, asfaltu) i odpadów (butelki, opony, tworzywa sztuczne), a także wszystkich odpadów zgromadzonych wzdłuż cieku i w jego obrębie (na odcinku do drogi asfaltowej w Lgotce). Prace w obrębie misy źródliskowej i koryta cieku należy wykonać ręcznie, tak aby nie uszkodzić linii brzegowej jak i dna, a także nie wyrządzić szkody występującym w ich obrębie organizmom.

b)    Obłożenie znajdujących się od strony drogi (wyznaczających zarazem południową linię brzegową misy źródliskowej) betonowych płyt blokami wapienia jurajskiego. Wapień ma pochodzić z kamieniołomów Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Wymiary bloków wapiennych muszą posiadać minimalnie wymiary 15x10x10 cm. Wymiary muru, który należy obłożyć wapieniem to 9x2,2 m. Wapień należy kleić do muru przy użyciu zaprawy klejowej mrozoodpornej, najlepiej w kolorze używanej do obkładania muru skały.

c)    Zdemontowanie betonowej pozostałości przepustu odpływowego. Stromy, piaszczysty stok na zapleczu przepustu powinien być umocniony blokami wapienia jurajskiego. Należy w tym celu zastosować materiał lokalny, to jest pochodzący z kamieniołomów na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Dwa rozmiary bloków powinny przekraczać 30 cm.

d)    Wykonie dogodnego zejścia do misy źródliskowej od wschodu (w miejscu istnienia ścieżki, celem ułatwienia dostępu ludziom czerpiącym wodę). Zejście należy umocnić wykonując stopnie z bloków wapienia jurajskiego. Należy w tym celu zastosować materiał lokalny, to jest pochodzący z kamieniołomów na obszarze Wyżyny Krakowsko- Wieluński


Ryc. 1.  Plan sytuacyjny misy źródliskowej Grzybówki (za J. Motyka i in., 2013)


 

 

Białka Zdowska:

a)    Usunięcie zalegającego na piaszczystej terasie (znajdującej się pomiędzy korytem cieku a nasypem Centralnej Magistrali Kolejowej) gruzu i innych odpadów, a także wszystkich odpadów zgromadzonych wzdłuż cieku i w jego obrębie. Prace w obrębie koryta cieku należy wykonywać ręcznie, tak aby nie uszkodzić linii brzegowej oraz dna cieku, a także aby nie wyrządzić szkody występującym tam organizmom. W cieku należy pozostawić znajdujące się tam kłody i rumosz drzewny.

b)    Zamontowanie tablicy informacyjnej o bogactwie przyrodniczym obszaru, chemizmie wód, a także o zasadach jakie obowiązują w miejscu, które jest ustanowione pomnikiem przyrody. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i montażu tablicy określa załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

c)    Zastąpienie istniejącej w pobliżu źródła nr 1 kładki drewnianej nową o podobnym kształcie (pozbawioną poręczy). Kładka ma docelowo połączyć dwa brzegi koryta cieku. Kładka ma zostać posadowiona w obrębie brzegów (nie przewiduje się posadowienia kładki w obrębie koryta  cieku). Szerokość kładki powinna wynosić ok. 100 cm. Konstrukcję kładki należy zabezpieczyć impregnatem (bezbarwnym, wodnym) przed działaniem niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.

d)    Zaadoptowanie źródeł 3C i 3D (patrz załącznik mapowy) do możliwości łatwego poboru wody. Należy umocnić zejścia do wody za pomocą bloków wapieni jurajskich (na całej szerokości danego źródła, tak aby wyeliminować erozję podłoża i skarpy brzegowej). Należy w tym celu zastosować materiał lokalny, to jest pochodzący z kamieniołomów na obszarze Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej. Użyte bloki powinny mieć dwa rozmiary przekraczające odpowiednio 30 cm i 20 cm. Ponadto w związku z urządzeniem miejsc czerpania wody należy zastąpić blokami wapieni jurajskich znajdujące się w wodzie cegły i fragmenty betonowych elementów.

Ryc. 2.  Plan sytuacyjny obszaru źródliskowego Białki Zdowskiej (za J. Motyka i in., 2013)


 

IV.          Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 października 2013 r.

 

V.        Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie przyrodniczej.

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Złożenie przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia lub dokumentów wymienionego w pkt VI ust. 1 będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

VI.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy

 

1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:

-        Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. zaproszenia do złożenia oferty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

 

2. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

-        Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia;

 

VII.                  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -  z uwzględnieniem poniższych ustępów.

2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:

a)    do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,

b)    po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  pisemnej.

4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń  faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.

7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

 

VIII.      Termin związania ofertą

 

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

IX.         Opis sposobu przygotowywania ofert

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.

2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.

3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.      Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

5.      Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na wykonanie rewaloryzacji przyrodniczej źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki”.

6.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

7.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

8.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

9.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

10.   Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

X.        Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.   Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400  Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2.   Termin składania ofert:  do dnia 7 października 2013 r., do godz. 09:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

XI.          Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.      Cena wpisana w „Formularzu oferty” musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). W szczególności podana ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy o udzielenie zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Cenę oferty Wykonawca ustali w formie ryczałtu w rozumieniu art. 632 k.c.

3.      Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

                                                                                                   

XII.       Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2.     Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczenia punktacji:

Pc = Cn : Cb x 100 pkt

gdzie:

Pc  - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana

3.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,

c)    Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,

d)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,

e)    Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI zaproszenia do składania ofert.

5.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.

6.     Zasady uzupełniania dokumentów.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z  ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 1 zaproszenia do składania ofert, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI ust. 1 zaproszenia do składania ofert, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie, albo konieczne byłoby odwołanie albo zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.     Wybór oferty.

7.1.        W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

7.2.        Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

7.3.        Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7.4.        Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 

XIII.     Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1.     Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sporządzona w oparciu o istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia określone poniżej.

2.     Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie określonym w informacji o wynikach postępowania lub w osobnym piśmie, do sporządzenia po uzgodnieniu z zamawiającym (w oparciu o istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia), podpisania i dostarczenia zamawiającemu umowy, oraz, w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która powinna zawierać co najmniej:

-          oznaczenie stron,

-          oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,

-          oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia),

-          oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz sposobu jego reprezentacji,

-          określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

-          sposób ustania konsorcjum.

3.     Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w powyższym zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy.

4.     Istotne postanowienia umowy:

 

Nagłówek i oznaczenie stron:

 

Umowa

zawarta w dniu ………………..2013 r. w Zawierciu, pomiędzy Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 42-400 Zawiercie ul. Piastowska 1,

NIP 649-14-63-935, REGON 001054191

w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………. *wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w …………………….………………………

pod nr …….  NIP ……………………….., REGON .................................

reprezentowanym przez: ….………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

 

 

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, została zawarta umowa o poniższej treści:

 

§1

1.    Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Rewaloryzacja przyrodnicza źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki”.

2.    Rewaloryzację Wykonawca wykona na łącznej powierzchni całkowitej 2 ha obejmującej obszar źródlisk rzeki Białki Zdowskiej, jak i misę źródliskową Grzybówki wraz z fragmentem cieku wypływającym z misy. Obszar źródliskowy Białki Zdowskiej położony jest we wsi Zdów, w gminie Włodowice. Obejmuje teren od przysiółka Młyny, aż do drogi asfaltowej łączącej przysiółek Kuźnia z Dobrogoszczycami. Natomiast misa źródliskowa Grzybówki znajduje się we wsi Lgotka, w gminie Kroczyce (ok. 250 m na zachód od zabudowań, przy drodze gruntowej łączącej Lgotkę z Podlesicami, biegnącej w południowej części tych miejscowości).

3.    Zakres prac obejmuje:

1)    Grzybówka:

a)    Usunięcie zalegającego w obrębie misy źródliskowej gruzu (fragmenty betonu, asfaltu) i odpadów (butelki, opony, tworzywa sztuczne), a także wszystkich odpadów zgromadzonych wzdłuż cieku i w jego obrębie (na odcinku do drogi asfaltowej w Lgotce). Prace w obrębie misy źródliskowej i koryta cieku należy wykonać ręcznie, tak aby nie uszkodzić linii brzegowej jak i dna, a także nie wyrządzić szkody występującym w ich obrębie organizmom.

b)    Obłożenie znajdujących się od strony drogi (wyznaczających zarazem południową linię brzegową misy źródliskowej) betonowych płyt blokami wapienia jurajskiego. Wapień ma pochodzić z kamieniołomów Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Wymiary bloków wapiennych muszą posiadać minimalnie wymiary 15x10x10 cm. Wymiary muru, który należy obłożyć wapieniem to 9x2,2 m. Wapień należy kleić do muru przy użyciu zaprawy klejowej mrozoodpornej, najlepiej w kolorze używanej do obkładania muru skały.

c)    Zdemontowanie betonowej pozostałości przepustu odpływowego. Stromy, piaszczysty stok na zapleczu przepustu powinien być umocniony blokami wapienia jurajskiego. Należy w tym celu zastosować materiał lokalny, to jest pochodzący z kamieniołomów na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Dwa rozmiary bloków powinny przekraczać 30 cm.

d)    Wykonie dogodnego zejścia do misy źródliskowej od wschodu (w miejscu istnienia ścieżki, celem ułatwienia dostępu ludziom czerpiącym wodę). Zejście należy umocnić wykonując stopnie z bloków wapienia jurajskiego. Należy w tym celu zastosować materiał lokalny, to jest pochodzący z kamieniołomów na obszarze Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej.

2)    Białka Zdowska:

a)    Usunięcie zalegającego na piaszczystej terasie (znajdującej się pomiędzy korytem cieku a nasypem Centralnej Magistrali Kolejowej) gruzu i innych odpadów, a także wszystkich odpadów zgromadzonych wzdłuż cieku i w jego obrębie. Prace w obrębie koryta cieku należy wykonywać ręcznie, tak aby nie uszkodzić linii brzegowej oraz dna cieku, a także aby nie wyrządzić szkody występującym tam organizmom. W cieku należy pozostawić znajdujące się tam kłody i rumosz drzewny.

b)    Zamontowanie tablicy informacyjnej o bogactwie przyrodniczym obszaru, chemizmie wód, a także o zasadach jakie obowiązują w miejscu, które jest ustanowione pomnikiem przyrody. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i montażu tablicy określa załącznik nr 2 do umowy.

c)    Zastąpienie istniejącej w pobliżu źródła nr 1 kładki drewnianej nową o podobnym kształcie (pozbawioną poręczy). Kładka ma docelowo połączyć dwa brzegi koryta cieku. Kładka ma zostać posadowiona w obrębie brzegów (nie przewiduje się posadowienia kładki w obrębie koryta  cieku). Szerokość kładki powinna wynosić ok. 100 cm. Konstrukcję kładki należy zabezpieczyć impregnatem (bezbarwnym, wodnym) przed działaniem niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.

d)    Zaadoptowanie źródeł 3C i 3D (patrz załącznik mapowy) do możliwości łatwego poboru wody. Należy umocnić zejścia do wody za pomocą bloków wapieni jurajskich (na całej szerokości danego źródła, tak aby wyeliminować erozję podłoża i skarpy brzegowej). Należy w tym celu zastosować materiał lokalny, to jest pochodzący z kamieniołomów na obszarze Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej. Użyte bloki powinny mieć dwa rozmiary przekraczające odpowiednio 30 cm i 20 cm. Ponadto w związku z urządzeniem miejsc czerpania wody należy zastąpić blokami wapieni jurajskich znajdujące się w wodzie cegły i fragmenty betonowych elementów.

4.    Szczegółowe wytyczne określające zakres prac niezbędnych do wykonania określa dokumentacja projektowej (koncepcja rewaloryzacji) oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki, sporządzonaj przez zespół ekspertów pod nadzorem prof. dr hab. Jacka Motyki. Koncepcja rewaloryzacji (…) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5.    Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji umowy winny być zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

6.    Prace wykonywane w ramach umowy powinny być zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla stanu siedlisk przyrodniczych.

7.    Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie zaproszeniem do złożenia oferty oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

 

§2

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2013r.

 

§3

1.    Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, kwalifikacje i środki do wykonania przedmiotu umowy.

2.    Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonania niniejszej umowy.

3.    Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest/są: ……………………,

4.    Przedstawicielem/ami Zamawiającego przy realizacji umowy jest/są: ……………………,

 

§4

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………….. PLN brutto, słownie złotych: ………………………….. w tym podatek VAT w wysokości ……%, w kwocie ……………… PLN słownie złotych: ………………………………………….

2.    Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3.    Wynagrodzenie umowne płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.   Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków objętych Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu - poz. …….. – ppkt ………. .

5.   Faktura wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego - Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 42-400 Zawiercie ul. Piastowska 1,NIP 649-14-63-935, płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy: ……………………………………………… .

6.   W szczególnych przypadkach, niezależnych od Zamawiającego, termin płatności może ulec przesunięciu z powodu braku środków finansowych, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zapłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto projektu.

 

 

 

§ 5

1.    Do utworów powstałych w wyniku wykonania umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1:

1)    przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie – bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową,

b)    obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono, poprzez wprowadzenie do obrotu,

c)    rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej,

2)    zezwala Zamawiającemu na sporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego.

2.    Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą podpisania protokołu przez Strony bez zastrzeżeń.

3.    Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

4.    Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 

§6

1.    Strony ustalają, ze podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz  Zamawiającego:

1)    w przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części, karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki;

2)    z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z jednoczesnym zobowiązaniem jego poprawy, z sankcjami jak w pkt 1).

3.    Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.

4.    Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca będzie opóźniał realizację umowy tak dalece, że realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy będzie zagrożone.

5.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

7.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

8.    Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. l nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

1.    Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udzielenia Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości oraz 5 letniej rękojmi.

2.    Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce lub wadzie albo do dnia uzgodnionego z Zamawiającym (uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia usterki).

3.    W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, Zamawiający, ma prawo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

§ 8

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                       na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 9

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

 

XIV.         Inne postanowienia

 

1.     Warunki udziału  w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

b)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenia do składania ofert,

c)      cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

d)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

e)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Załączniki:

-          szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i montażu tablicy (zał. nr1);

-          wykaz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 2);

-          druk „Formularz oferty” (zał. nr 3);


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7